Political philosophy

NASZA WOJNA EPISTEMOLOGICZNA

08.10.2020

Oczywiście, kategorycznie odrzucam filozofię analityczną i racjonalistyczny pozytywizm; uznaję materializm, indywidualizm i podejście analityczne do świadomości za formy choroby psychicznej. Jednocześnie, po odrzuceniu filozofii analitycznej jako nieporozumienia, jeśli traktować ją jako coś „obligatoryjnego”, uznać trzeba wywodzące się z amerykańskiego pragmatyzmu z jego całkowitą obojętnością wobec preskryptywności tak podmiotu, jak i przedmiotu, refleksje za interesujące. W ogóle, wszystko to, jeśli tylko nie byłoby obligatoryjne, lecz wolne od nacisku globalistycznego totalitaryzmu i hegemonii epistemologicznej liberałów, mogłby okazać się wartym zgłębiania.

Aleksander Dugin: „Podstawy geopolityki” już dostępne po polsku!

27.01.2020

Jeśli przyjrzeć się historii geopolityki, której w znacznej mierze dotyczy niniejsza pozycja, bezpodstawny staje się rosnąco popularny dziś pogląd, że – jako system interpretacji współzależności bytów polityczno-społecznych i zajmowanych przezeń przestrzeni – musi ona wykluczać inne wzorce światopoglądowe, dyscypliny naukowe czy paradygmaty badawcze lub rościć sobie prawo do wyższości nad nimi; dalej, że (aby za wszelką cenę obronić swój status jako nauki) nie może ona łączyć się z systemami ściśle ideowymi lub nawet zawierać ich w sobie jako część składową swojej syntetycznej i złożonej formuły.

Ideowe podstawy narodowego-solidaryzmu

28.04.2018

Społeczeństwa późnego kapitalizmu gnuśnieją, zapominają o związku człowieka z naturą, pogrążają się w błędnym kole konsumpcji, dążąc tylko do zaspokojenia kolejnych wyimaginowanych, wykreowanych przez reklamę zachcianek. Komfort i wygoda stały się synonimem szczęśliwego życia. 

Cywilizacja północno-amerykańska i jej podstawy

16.04.2018

Analogia między Nowym Światem i nowożytnością ma fundamentalne znacznie, wyjaśnia bowiem pewne punkty amerykańskiej antropologii. Amerykanin, jako mieszkaniec Nowego Świata, jest „nowym człowiekiem”, skontrastowanym ze „starym człowiekiem”.

Metafizyka Narodowego Bolszewizmu

15.04.2018

Tradycjonalizm, charakterystyczny dla narodowego bolszewizmu w najbardziej powszechnym sensie jest właśnie “lewicowym ezoteryzmem”, zawartym w zasadach tantrycznej Kauli i doktrynie “destruktywnej transcendencji”.

Projekt Wielkiej Europy. Geopolityczny szkic przyszłości świata wielobiegunowego

15.04.2018

W celu promowania naszego projektu Wielkiej Europy i koncepcji świata wielobiegunowego, zwracamy się do różnych sił w krajach europejskich, a także do Rosjan, Amerykanów i Azjatów, by sięgnęli poza swoje polityczne partykularyzmy, różnice kulturowe i religijne, by aktywnie wspierać naszą inicjatywę, by we wszystkich miejscach i regionach tworzyć Komitety Wielkiej Europy lub innego rodzaju organizacje podzielające podejście wielobiegunowe, odrzucające jednobiegunowość i wzrastające niebezpieczeństwo imperializmu amerykańskiego, oraz rozwijać podobne koncepcje dla innych cywilizacji.