језик

Бајка о Части

Илустрација: Зузана Халупова, наивни сликар, Ковачица
16.10.2018

У нека давна времена живеше људи бистрога ума и племените душе. Лутали годинама по различитим крајевима тражећи место за свој дом. Кад дођоше до Велике Реке, решише да ту и остану.

Родна равноправност у служби полне неједнакости

16.10.2017

Нај­пре тре­ба рећи да је род­на рав­но­прав­ност исто што и јед­на­кост поло­ва. Међу­тим, у нови­јим, углав­ном феми­ни­стич­ким тек­сто­ви­ма и изла­га­њи­ма, нека­даш­ња се пол­на јед­на­кост раз­ли­ку­је од род­не рав­но­прав­но­сти.